AVG

Privacywet AVG

 

Uiteraard heeft ook DrumschoolFriesland te maken met de nieuwe privacywet AVG. Ook wij moeten aan de voorwaarden voldoen die hierin gesteld zijn.

Het is voor ons belangrijk om je privacy te waarborgen. De gegevens die wij nu van jou hebben, heb je zelf aan ons verstrekt omdat je op dit moment bij ons lessen volgt of omdat je jezelf hebt opgegeven voor een proefles.

DrumschoolFriesland verwerkt jouw gegevens:

  • om je te kunnen mailen of bellen indien dit nodig is
  • voor administratieve doeleinden
  • om je op de hoogte te houden van activiteiten

DrumschoolFriesland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 1 jaar na beëindigen lessen.

E-mail adres: maximaal 6 maanden na beëindigen lessen.

DrumschoolFriesland verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

DrumschoolFriesland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DrumschoolFriesland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@drumschoolfriesland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . DrumschoolFriesland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

DrumschoolFriesland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met DrumschoolFriesland via info@drumschoolFriesland.nl

Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met jouw gegevens en zullen wij deze niet delen met derden. Mocht dit op een of andere manier wel nodig zijn dan zullen wij jou hier te allen tijde vooraf toestemming voor vragen.

Heb je problemen met de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, of wil je dat wij jouw gegevens verwijderen uit onze administratie, dan horen wij dat graag.